The White Bowl
The White Bowl
Royaume-Uni
The Fountain, Kensington Gardens
The Fountain, Kensington Gardens
Royaume-Uni
The Sphinx
The Sphinx
Royaume-Uni
The Pillars of St Martin's
The Pillars of St Martin's
Royaume-Uni
The Cottage Window
The Cottage Window
Royaume-Uni
The Cecil
The Cecil
Royaume-Uni
The Club Waiter
The Club Waiter
Royaume-Uni
The War Office in Peace Time
The War Office in Peace Time
Royaume-Uni
 

Auteur